Aantal producten: 1st. € 165,00
Bekijk details | Afrekenen

Graag even uw aandacht! 

 

**De kleuren blauw,rood en geel zijn nog maar beperkt beschikbaar.

Deze zullen uit het standaard assortiment verdwijnen!   

Deze kleuren zijn nog wel te bestellen middels het "afwijkende RAL kleur" keuze menu. 

Vraag dus naar de beschikbaarheid van deze "uitlopende kleuren" 

Blauw: Uitverkocht

Rood: 2x vrijstaand brievenbus  1x brievenbus wandmodel  1x pakketbox vrijstaand  

Geel: 2x vrijstaande brievenbus   1x  brievenbus wandmodel   1x pakketbrievenbus wand

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Postpoint

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Postpoint zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen via www.Postpoint.nl .

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Postpoint zijn vrijblijvend en Postpoint behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling aan Postpoint. Postpoint is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Postpoint dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's inclusief handeling en verzendkosten (rembours uitgezonderd), eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaand aan levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per overboeking of iDEAL. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Postpoint.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Postpoint gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan dan worden deze voor de oude prijzen geleverd tot een termijn van maximaal 3 maanden na ontvangst bestelling. Daarna bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 30 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Postpoint.

Artikel 4. Levering

4.1 Vrijwel alle producten zijn uit voorraad leverbaar. Wanneer een product niet voorradig is bedraagt de maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, laat Postpoint dit tijdig weten. Tevens biedt Postpoint u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Postpoint verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Postpoint geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Postpoint daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Postpoint de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Postpoint te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Postpoint voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Postpoint, is Postpoint niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Postpoint.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Postpoint in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Postpoint gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Postpoint kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Postpoint schriftelijk opgave doet van een adres, is Postpoint gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u in deze schriftelijke opgave een ander afleveradres opgeeft.

10.2 Wanneer door Postpoint gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Postpoint deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Postpoint in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Postpoint vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Postpoint is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Tijdelijk gratis verzending!